0
home

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok internetového obchodu TOPRUN.sk upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom/predávajúcim a objednávateľom/kupujúcim

Úvodné ustanovenia

01/ Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode TOPRUN.sk je spoločnosť BECKER TECHNOLOGIES s.r.o. so sídlom Kollárova 288/13, 911 01 Trenčín, Slovenská republika.

02/ Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

03/ Tento reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

04/ Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za vady tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava alebo náhrada za vadné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

Postup vybavovania reklamácií

01/ V zmysle tohto reklamačného poriadku, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne alebo písomne.

02/ Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:

03/ V prípade podania reklamácie faxom alebo písomne oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.

04/ Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.

05/ Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:

06/ Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

07/ Reklamácie sa nevzťahujú na:

08/ Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

09/ Objednávateľ je oprávnený tento reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 01.07.2015. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť reklamačný poriadok aj bez predchádzajúceho upozornenia.

kvalitni repliky hodinek