0
home

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu TOPRUN.sk stanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom/predávajúcim a objednávateľom/kupujúcim  (ďalej len „VOP“).

01/ Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode TOPRUN.sk je BECKER TECHNOLOGIES s.r.o., Kollárova 288/13, 911 01 Trenčín, Slovenská repubilka.

02/ Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

03/ Pri objednávaní ako fyzická osoba – nepodnikateľ prosím uveďte vaše meno, priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnicka osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke tiež uveďte vaše obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH a fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia.

04/ K akceptácii objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany prevádzkovateľa, pričom prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny objednaného tovaru (prevádzkovateľ teda negarantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke prevádzkovateľa v čase uskutočnenia objednávky, nakoľko je táto závislá od zmeny dodávateľských cien predmetného tovaru). Po odoslaní objednávky na Vami zadaný e-mail bude poslané potvrdenie o prijatí objednávky a neskoršie aj ďalšie informácie o stave vašej objednávky (napr. Vaša objednávka je vybavená, Zrušená objednávka a pod.). Objednávku si môže registrovaný objednávateľ skontrolovať priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

05/ Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania objednávateľa uvedené v elektronickom formulári s objednávkou. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (zmluvný prepravca, kuriérska služba) alebo prevádzkovateľ dodá tovar vlastnými prostriedkami alebo na základe dohody s objednávateľom bude tovar pripravený u prevádzkovateľa na odovzdanie. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním objednávateľovi alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na objednávateľa zaplatením kúpnej ceny uvedenej v objednávke v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckeho práva z prevádzkovateľa na objednávateľa, má objednávateľ všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný výrobky na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar prevádzkovateľa.

06/ Prevádzkovateľ dodá tovar objednávateľovi v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s objednávkou v dodacích lehotách uvedených na internetovej stránke prevádzkovateľa. Objednávateľ berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter. Objednávateľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať objednávateľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase objednávateľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru. V prípade, ak objednávateľ objedná tovar neštandardných rozmerov alebo tovar ťažší ako 30 kg, prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne.

07/ V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, objednávateľ dáva prevádzkovateľovi súhlas na poskytnutie jeho osobných údajov zmluvnému prepravcovi za účelom doručenia tovaru, a to v rozsahu meno/obchodné meno, adresa, telefón.

08/ Pri preberaní tovaru objednávateľ dostane doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prevzatí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane objednávateľ e-mailom najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia tovaru.

09/ V prípade, ak objednávateľ poruší povinnosť prevziať a zaplatiť za ním objednaný tovar najmä v prípadoch, ak sa zásielka vráti ako nedoručiteľná bez zavinenia predávajúceho, zmluvný prepravca nenašiel adresáta na ním uvedenej adrese alebo objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, hoci bol o jej uložení na prevzatie v odbernej lehote zmluvným prepravcom riadne vyrozumený, predávajúci je oprávnený požadovať od objednávateľa preukázateľné náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. To neplatí v prípadoch, kedy objednávateľ neprevezme zásielku z dôvodu jej poškodenia pri doručovaní. Objednávateľovi, ktorý neprevzal ním objednaný tovar bude zaslaná e-mailová správa so žiadosťou o informáciu ako ďalej vybaviť objednávku. Objednávateľ je povinný doručiť predávajúcemu odpoveď na túto výzvu v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia e-mailovej správy. Ak objednávateľ požiada o opätovné doručenie takto vrátenej zásielky, predávajúci je oprávnený pripočítať k celkovej cene objednávky v poradí druhý manipulačný poplatok vrátane poštovného podľa platného cenníka. Opätovné doručenie už raz vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady kúpnej ceny vopred. Pokiaľ objednávateľ na výzvu predávajúceho v určenom termíne nezareaguje, objednávka bude zo strany predávajúceho stornovaná.

10/ Objednávateľ ako spotrebiteľ má v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov možnosť odstúpiť od zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe (nie e-mailom) alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu predávajúci odovzdal (ďalej „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Objednávateľ v oznámení o odstúpení od zmluvy uvedie číslo a dátum objednávky, číslo bankového účtu alebo poštovej adresy pre vrátenie kúpnej ceny. Objednávateľ je povinný na vlastné náklady zaslať predávajúcemu tovar späť v pôvodnom stave (vrátane originálu dokladu o nákupe, ďalšej dokumentácie či príslušenstva) na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Predávajúci vráti objednávateľovi zaplatenú kúpnu cenu za tovar najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar. Pri platbe za tovar formou platobnej karty je predávajúci oprávnený odpočítať zo sumy vrátenej platby za tovar sumu zodpovedajúcu výške poplatku, ktorý si strhla banka za zrealizovanú bankovú transakciu.

11/ Objednávateľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, taktiež nemôže odstúpiť pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, pri tovare určeného osobitne pre jedného objednávateľa, pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov) alebo pri tovare, ktorý rýchlo podlieha skaze.

12/ Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien. Záväznou cenou je cena uvedená v e-maili potvrdzujúcom prijatie objednávky. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. „Akcia“ alebo „Výpredaj“). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

13/ V prípade, ak sa objednávateľ aktuálne nachádza alebo žije v zahraničí, prevádzkovateľ si s ním dohodne platobné a dodacie podmienky individuálne. Pri doručení objednávky do ČR objednávateľ platí cenu tovaru a dopravu kuriérskou službou v prepočte na CZK podľa aktuálneho kurzu Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk).

14/ Záručné podmienky sú upravené Reklamačným poriadkom.

15/ Viac informácií o vrátení tovaru v internetovom obchode TOPRUN.sk nájdete tu.

16/ Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (kuriérom) alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovi poskytnuté.

17/ V prípade, ak si zákazník objednaný tovar odoslaný na dobierku neprevezme, prevádzkovateľ je oprávnený vyzvať tohto zákazníka pri budúcich objednávkach na uhradenie kúpnej ceny vopred, a to bankovým prevodom/vkladom na bankový účet prevádzkovateľa alebo platobnou kartou.

18/ Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. Objednávateľ má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru, a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, o vzniku týchto skutočností prevádzkovateľ bude informovať objednávateľa. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Objednávateľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote 14 kalendárnych dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada o iný spôsob vrátenia platby.

19/ Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

20/ Objednávateľ dáva súhlas na zasielanie správ o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať cez linku, ktorá sa nachádza v e-mailoch, ktoré mu budú doručované.

21/ Na právne vzťahy s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

22/ Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

23/ Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá prevádzkovateľ objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.

24/ VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

Tieto VOP sú platné od 01.07.2015. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

kvalitni repliky hodinek